تبلیغات اینترنتیclose
بیا گل بهاری ام، بیا و از وجود من خزان را بران( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ سه شنبه 21 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

بیا گل بهاری ام
**
بیا گل بهاری ام،
بیا و از وجود من خزان را بران
بهاررا بیاور و کنار من بمان
بیا و نکهت بهاری را به قلب من بریز
و خیل یاس را که هستیی مرا اسیر کرده است
مرا درون چاله های هرزه پیر کرده است
ز من زدا.
جوانه های اعتماد و اعتقادرا دوباره روح عشق بده
دم مسیحی بزن
مرا ز "من" بکن جدا.
 
بیا گل بهاری ام،
سراغ من بگیر که فرصت دوباره رستن است
و فصل انتظار سبزرا مجال جستن است.
بیا که یوسف امیدرا ز چاه بیرون آوریم
عزیز مصررا به دشت و هامون آوریم
و خون لاله را به گرگ ها دهیم
که پیرهن ز عطر عشق لاله گون شود
و جاه کینه سرنگون شود.
 
بیا گل بهاری ام،
مرا به بال باد ها نشان
ز یال یادها رهان
که خسته شد دلم ز خاطرات
که در ضمیرشان به جای زندگی ممات.
همه پر از دریغ و ناله اند
چو کشتی های پا به گل
که "آه" ناخدایشان
به حکم یک زباله اند.
 
بیا گل بهاری ام،
بیا که دیر می شود،
بیا که شاخه های سرو انتظار
به سینه تیر می شود،
..."خجسته" پیر می شود.

 

 

اعظم خجسته
 

 

 

 

Биё гули бахориям
**

Биё, гули бахориям,
Биёву аз вучуди ман хазонро бирон
Бахорро биёвару канори ман бимон
Биёву накхати бахориро ба калби ман бирез
Ва хайли яъсро, ки хастии маро асир кардааст
Маро даруни чолахои харза пир кардааст
Зи ман зудо
Чавонахои эътимоду эътикодро дубора рухи ишк биде(х)
Дами масехие бизан
Маро зи "ман" бикун чудо
Биё, гули бахориям
Суроги ман бигир , ки фурсати дубора рустан аст
Ва фасли интизори сабзро мачоли чустан аст
Биё, ки Юсуфи умедро зи чох берун оварем
Азизи Мисрро ба дашту хомун оварем
Ва хуни лоларо ба гургхо дихем
Ки пирахан зи атри ишк лолагун шавад
Ва чохи кина сарнагун шавад
Биё, гули бахориям
Маро ба боли бодхо нишон
Зи ёли ёдхо рахон
Ки хаста шуд дилам зи хотирот
Ки дар замирашон ба чои зиндагй мамот
Хама пур аз дарегу нолаанд
Чу киштихои по ба гил
Ки "ох" нохудояшон
Ба хукми як зуболаанд
Биё, гули бахориям
Биё, ки дер мешавад
Биё, ки шохахои сарви интизор
Ба сина тир мешавад
...Хучаста пир мешавад

 

Аъзам Хучаста

http://doriush.persianblog.ir/1388/2/

 

 

 

برچسب ها : ,