تبلیغات اینترنتیclose
من چراغ مولوی را شمع ره کردم( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ چهارشنبه 15 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

چراغ مولوی
...که تخت کيان را کند آرزو...
 **
من  چراغ مولوی را شمع  ره کردم
تا تلاشی کرده باشم در مسير روشنی دادن  به  ظلمت،
ظلمت  غفلت، جهالت،
دور رفتن  از  خودو گم  نمودن خويشتن را.
ظلمتی  زايده  وهم  حبابی،
ظلمتی  يا  منجلابی.
 
آنچنان  تنها  شدم  در  ظلمتستان
گم نمودم  من خودم را  همچو  انسان
در خم  کوهپاره های تاجيکستان،
در دل  ويرانه های ملک افغان
در  مسير مرز  ايران.
 
از چه  باشد؟
ظلمتی اندر وجود  من  کمين بگرفته است
تا مرا  در  کام  خود  چون  نور  بلعد،
تا مرا در من  کفنپيچ  عدم  سازد
تا عدم را  سايه بانی در خراسان  برزند
لعل را  از  حلقوم  سنگ  بدخشان  برکند
از کيان و  رادمردان  سمنگان  پاک  سازد  هستيی  من را  ابد.
 
....ظلمتی  از  ماورای آب ها
تيره گون،آلوده  با  مرداب ها،
چادر  دريوزگی  بر  خاوران  آورده است،
چون  شغال  پير  گشنه
آرزوی  خواجگی  بر  خطه نام آوران آورده  است.
اين  شغال پير
طبل جنگ بر ملک  رستم می زند
دست  خون آلود خود بر  گنجه  جم  می زند.
...حبذا!
پرده  ظلمت  همی بايد  دريد
با  شعايی  از  چراغ  جاودان  مولوی
تا  بماند جاودان  اين  آرمان  مولوی:
هر کسی ک-او  دور  ماند  از  اصل  خويش،
باز  جويد  روزگار  وصل  خويش.
 
اين  چراغ  مولوی  اکنون  غنی سازی  شده،
آفتابی  در  مسير  عشق و نوسازی  شده.
پس:
آفتابا، بار  ديگر  خانه را  پرنور  کن،
دوستان را شاد گردان دشمنان را کور کن.


 اعظم خجسته
http://doriush.persianblog.ir/1385/2/

 


 
Чароги  Мавлави
                  
 ....Ки тахти  каёнро  кунад орзу

**
Ман  чароги Мавлавиро  шамьи  рах  кардам
То талоше  карда  бошам дар  масири  рушани  додан  ба  зулмат
Зулмати гафлат,чахолат,
Дур  рафтан  аз  худу гум  намудан  хештанро.
Зулмате  зоидаи вахми  хубоби,
Зулмате  ё манчалобе....
Он чунон  танхо  шудам  дар  зулматистон
Гум  намудам  ман  худамро  хамчу  инсон,
Дар  хами  кухпорахои  Точикистон,
Дар  дили вайронахои  мулки Афгон,
Дар  масири  марзи  Ирон.Аз чи  бошад?
Зулмате  андар  вучуди  ман  камин  бигрифтааст
То маро   дар  коми  худ  чун  нур  бальад,
То   маро дар  ман  кафанпечи  адам  созда
То  адамро  соябоне дар  Хуросон  барзанад,
Лаьлро  аз  халкуми санги  Бадахшон  барканад,
Аз  каёну  родмардони  Самангон  пок  созад  хастии  манро  абад.
.....Зулмате  аз  моварои  обхо
Тирагун,олуда  бо  мурдобхо,
Чодари дарюзаги  бар  Ховарон  овардааст,
Чун  шаголи  пири  гушна
Орзуи  хочаги  бар  хитаи  номоварон  овардааст.
Ин  шагол  пир,
Табли  чанг  бар  мулки  Рустам  мезанад,
Дасти  хунолуди  худ  бар  ганчаи  Чам  мезанад...
Хаббазо!
Пардаи  зулмат  хамебояд дарид,
Бо  шуьойе  аз  чароги  човидони  Мавлави,
То  бимонад  човидон  ин  ормони  Мавлави:
Хар касе  к-у  дур  монд  аз  асли  хеш,
Боз  чуяд  рузгори  васли  хеш.
Ин  чароги  Мавлави  акнун  ганисози  шуда,
Офтобе  дар  масири  ишку  навсози  шуда.
Пас:
Офтобо  бори  дигар  хонаро  пурнур  кун,
Дустонро  шод  гардон , душманонро  кур  кун!!


Аъзам Хучаста

http://doriush.persianblog.ir/1385/2/

برچسب ها : ,