تبلیغات اینترنتیclose
در خم روز وقتی که غروب تولد می شد( اعظم خجسته )
پیچک ( اعظم خجسته ) خواجه اف
شعر و اداب پارسینوشته شده در تاريخ چهارشنبه 15 بهمن 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

دوست
 برای جوره يوسفی
 **
 در خم  روز
وقتی که  غروب  تولد می شد
من  صدای  ترا  می شنيدم
از  *صدای خراسان*
 
جسم  خسنه ام
در گره يادها اسير  بود
و قلبم خون ريز يک تير بود
من لذت می بردم از اين  اسارت
ازاين  جراحت .
 
دوست ای دوست
که زندگی را با هم تجربه کرده ايم
با  همه  شادی و غم
با همه سصود و سقوط
با همه  بيش و کم،
در جه حالی که  صدايت  گريه را در گلويم شکست
و آه را  در قفس سينه ام  بست؟
 
دوست،ای دوست،
که دلبسته ای ايرانی
و من  هم  عاشق اين مرزو  بوم
مرزی که  در  او  پيدايم و با می شويم گم.
و اين  عشق که  با  عشق  الهی گره  خورده است
در  وجود ما  مارا  می نماياند
تا ما  خود  باشيم
و خوديی خودرا صاحب
با پهنه  تاجيکستان.
 
دوست،ای دوست،
جه  غمی  در  دل ما  خيمه  زده
که  غمی  غمناک  است؟
و زمين  چون  دل  تنگ موری
نتواند  بکشد  بارش را
غم  ما  طفل  زمين  است و غم  افلاک  است.
 
دوست،ای دوست،
وطن  ما و  تو  در  سايه  دوست-حضرت حق
در  پناه  است و امان  است.
ولی  من  غمگينم
تو  بگو  اين  غم  چيست،
يا  غم  کيست؟
 
.......
من  در  اين  تنگ  غروب
که  هماينک  تیغ  شب  می کشدش
خنده  روز  سپيدی  ديدم.

 

 

اعظم خجسته
 

 

 

 

 

  ДУСТ
 Барои  Чура  Юсуфи.

  **

Дар   хами  руз
Вакте,ки  гуруб  таваллуд  мешуд
Ман  садои  туро  мешунидам
Аз  "Садои  Хуросон"

 

 

Чисми  хастаам
Дар  гирехи  ёдхо  асир буд
Ва  калбам хунрези   як  тир  буд
Ва  ман  лаззат  мебурдам  аз  ин  асорат
Аз ин  чарохат

 
Дуст, эй  дуст
Ки  зиндагиро  бо  хам  тачриба кардаем
Бо  хама  шодию гам
Но  хама  суьуду  сукут
Бо  хама  бешу  кам
Дар чи  холи  ,  ки  садоят  гиряро  дар  гулуям  шикаст
Ва  охро  дар  кафаси  синаам баст

 
Дуст, эй  дуст
Ки дилбастаи  Ирони
Ва  ман  хам  ошики  ин  марзу  бум
Марзе,ки  дар  у  пайдоем  ва бо  у  мешавем  гум
Ва  ин  ишк,ки  бо  ишки  Илохи  гирех  хурдааст
Дар  вучуди  мо моро  менамоёнад
То  мо  худ  бошем
Ва  худии  худро  сохиб
Бо  пахнаи  Точикистон

 

Дуст,  эй  дуст
Чи  гаме  дар  дили  мо  хайма  зада
Ки гаме  гамнок  аст  ин  гам
Ва   Замин  чун    дили  танги  муре
Натавонад  гами  моро  бальад
Гами   мо  тифли  Замон  асту  гами  Афлок  аст

 

Дуст, эй  дуст
Ватани  мову  ту  дар  сояи  Дуст-Хазрати  Хак
Дар  панох  асту  амон  аст
Вале  ман  гамгинам
Ту   бигу    ин  гами  чист
Ё  гами  кист

 

.......

Ман  дар   ин  танги  гуруб
Ки  хаминак  теги  шаб  мекушадаш
Хандаи  рузи  сапеде  дидам

 

 

Аъзам Хучаста
http://doriush.persianblog.ir/1384/11/

 

برچسب ها : ,